Belépés

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen dokumentum tartalmazza a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (a továbbiakban:
VOSZ) által a tagságát, valamint a VOSZ Piactér szolgáltatásának fejlesztőit és felhasználóit érintő
adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatást.
Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény szabályaival összhangban készült.
Elérhetőségeink:

Cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
E-mail cím: center@vosz.hu
Telefonszám: +3614142181, +3614142182

FOGALMAK
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely
információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító – vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó
egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek minősül-e.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, aki/amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak.
Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi
formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és
egyesületeket is.

2

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló
és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül
kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki minden
olyan esetben, amikor: a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek
végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat; b) az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek
jellegüknél, hatókörüknél, ill. céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű
megfigyelését teszik szükségessé; c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes
adatok különleges kategóriáinak (pl. faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási
meggyőződésre, stb.) és a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és
bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama
1.1. Tagok kapcsolattartói adatainak kezelése
Adatkezelési esetkör leírása
A VOSZ, mint társadalmi szervezet és egyesület a tagjait kötelező jelleggel nyilvántartja. Ezen
tevékenység keretében megvalósul a tagok kapcsolattartói adatainak (kapcsolattartó neve,
telefonszáma és email címe) nyilvántartása is.
A VOSZ a belépési és tagsági feltételeknek eleget tevő tagjaival többszintű kapcsolattartást valósít meg,
melynek része a VOSZ alapszabálya szerinti tevékenységi körével kapcsolatos tájékoztatás, valamint
célzott vagy általános jelen szabályzatban rögzített kereteken belüli információgyűjtés (kutatás).
Tekintve, hogy a tagság nyilvántartása, a VOSZ működése egyben kapcsolattartást is megkövetel, hogy
a VOSZ működésével kapcsolatos információkat a tagokkal közölni tudja, az adatkezelési cél keretében
a kapcsolattartás is megvalósul.

3

Adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja és egyben célja is a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a Ptk. 3:63.
§ (1) bekezdése szerint annak a követelménynek a teljesítése, hogy a VOSZ nyilvántartott tagsággal
rendelkezzen és tagjaival a kapcsolatot tartani tudja.
Adatkezelés időtartama
Az adatokat a tagság, illetve a kapcsolattartói státusz megszűnéséig kezeljük.

1.2. Rendezvények szervezésével, megtartásával kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelési esetkör leírása
A VOSZ, és vármegyei szervezetei tagjai, valamint a VOSZ Piactér szolgáltatás fejlesztői és felhasználói
számára rendezvényeket szervez, amelynek keretében két típusú adatkezelés valósul meg. Egyrészt a
rendezvényre megvalósuló regisztráció keretében a részt vevő személyek nevét, telefonszámát, email
címét kezeljük, másrészt a rendezvényeken fényképeket és videókat készítünk.
A regisztráció azért szükséges, mivel a rendezvények létszáma limitált, a fényképekkel és videókkal
pedig a tagságot, valamint a VOSZ Piactér szolgáltatás fejlesztőit és felhasználóit kívánjuk tájékoztatni a
rendezvények történéseiről.
A fényképek, videófelvételek az országos sajtóban, a VOSZ honlapjain (www.vosz.hu és
www.voszpiacter.hu) és közösségi média oldalain (linkedin, facebook, instagram, twitter, youtube,
egyebek) jelenhetnek meg. Jelen szabályzat alapján azon VOSZ tag, tag képviselője, valamint a
VOSZ Piactér szolgáltatás fejlesztője, felhasználója, azok képviselője, aki részt vesz a VOSZ által szervezett
eseményeken, megjelenésével hozzájárul a fénykép és videófelvétel készítéséhez, felhasználásához,
tárolásához és automatikusan elfogadja jelen szabályzat rendelkezéseit, magára nézve kötelezőnek
ismeri azt el.
Adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja a regisztráció esetében a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön
önkéntes hozzájárulása, a fényképek és videófelvételek készítése esetében pedig a Rendelet 6 cikk (1)
bekezdés f) pontja szerint a VOSZ azon jogos érdeke, hogy tagjait, VOSZ Piactér szolgáltatás fejlesztőit,
felhasználóit és a nyilvánosságot a rendezvényekről tájékoztassa.
Adatkezelés időtartama
Regisztráció esetében az adatkezelés a regisztrációt követően megszűnik, a fényképek és videók
kezelése esetében az adatkezelés az Ön tiltakozásáig valósul meg.

1.3. Kapcsolattartási célú, hírlevél, DM üzenetküldés célú adatkezelés
Adatkezelési esetkör leírása
A VOSZ, és vármegyei szervezetei tagjaival, valamint a VOSZ Piactér szolgáltatás fejlesztőivel,
felhasználóival a tagok, fejlesztők, felhasználók érdeklődésére számot tartható információkat, valamint
üzleti ajánlatokat oszt meg, amelynek keretében a tag, fejlesztő, felhasználó kapcsolattartásra
megadott email címét, telefonszámát, valamint a tag, fejlesztő, felhasználónevét, vagy képviselőjének
nevét kezeljük.
Adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása,
valamint a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a VOSZ azon jogos érdeke, hogy tagjait,
valamint a VOSZ Piactér szolgáltatás fejlesztőit, felhasználóit az őket érinti információkról és üzleti
ajánlatokról tájékoztassa.

4

Az adatkezelés célja, hogy a VOSZ a rendezvényeiről, aktualitásokról, a tag, valamint a VOSZ Piactér
szolgáltatás fejlesztője, felhasználója számára személyre szabott ajánlatokról, lehetőségekről
tájékoztatni tudja.
Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig valósul meg.

1.4.VOSZ Piactér szolgáltatás fejlesztői és felhasználói szerződéses adatainak kezelése
Adatkezelési esetkör leírása
A VOSZ a VOSZ Piactér szolgáltatással a felhasználó vállalkozások hatékony működésének érdekében egy
21. századi megoldások elérését lehetővé tévő platformot biztosít, tudástranszfert biztosító
információs csatorna kialakításával és indulócsomag biztosításával egy virtuális inkubátorprogram
keretében. A fejlesztők és felhasználók szerződéses adatait, a fejlesztő, felhasználó kapcsolattartásra
megadott e-mail címét, telefonszámát, valamint a fejlesztő és felhasználó nevét vagy képviselőjének
nevét, hozzárendelt vállalkozás nevét és adószámát, valamint NAV, banki adatkapcsolat aktiválása
esetén a számlázó programban megjelenített számlainformációkat, adatokat kezeljük.
Adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a), b) és f) pontjai alapján annak a
követelménynek a teljesítése, hogy a VOSZ a VOSZ Piactér szolgáltatás fejlesztőivel és felhasználóival
fennálló szerződéses jogait és kötelezettségeit gyakorolni és teljesíteni tudja.
Adatkezelés időtartama
Az adatokat a szerződéses jogviszony (ÁSZF), valamint a jogviszonyból eredő igények
érvényesíthetőségének időtartamáig kezeljük. A VOSZ Piactér regisztráció törlésével az adatkezelés
időtartama megszűnik, ugyanakkor nem vonatkozik ez azon integrált rendszerekre, melyeket
Felhasználó/Vállalkozó a VOSZ Piactér felületén keresztül ismert meg és melyekre ezúton kötött
szerződést. Azon integrált rendszerek külső, harmadik fél által kezeltek, melyekre azon rendszerek
Adatkezelési szabályzatai irányadóak az ott kezelt adatok tekintetében.

2. Adatfeldolgozók
Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:
- weboldalunkat a Cyber Systems Kft. (székhely: 1132 Bp. Victor Hugo u. 18-22) cég üzemelteti,
- a Facebook oldalunkat, honlapunkat az Állásteremtő Szociális Szövetkezet (székhely: 8200
Veszprém, Budapest út 13.; email: info@aszsosz.hu) kezeli,
- VOSZ Piactér felületünket a R34dy Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Hegyalja utca 17.; e-mail:
info@vallalkozo.info) kezeli.

3. Adattovábbítás
A VOSZ továbbíthatja tagjai, VOSZ Piactér szolgáltatás fejlesztőinek, felhasználóinak adatait a 2. pontban
megjelölt adatfeldolgozók részére elsődlegesen a VOSZ weboldalainak, közösségi oldalainak
tartalommal való ellátása érdekében, valamint a tagok, fejlesztők, felhasználók részére személyre
szabott megkeresések, ajánlatok elkészítése, statisztika készítése, elemzése érdekében.

5

4. Cookie adatkezelés
Honlapjaink (www.vosz.hu és www.voszpiacter.hu testre szabott és hatékony használata, valamint a
minél teljesebb felhasználói élmény érdekében honlapunk Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún.

cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-
t gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk

tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat
(például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).
A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A
cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy
értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt
böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását
számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a
nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és teljes körű
használatát.

5. A VOSZ Piactér szolgáltatásban résztvevő harmadik felek adatkezelési tájékoztatói az alábbi
felületeken érhetőek el:
Vali.hu:https://vali.hu/privacy-policy
E-Szerződés.hu: https://eszerzodes.hu/adatkezelesi-tajekoztato
MomoCRM: https://app.momocrm.hu/adatvedelmi_tajekoztato.pdf
GOODID: https://goodid.net/hu/adatvedelmi-tajekoztato/
Aggreg8: .https://aggreg8.io/users#legal-background
Booked4us: https://booked4.us/content/booked4.us/privacyhtml/Privacy-hu.html
OLM: https://olm.hu/adatvedelem/
Harmadik felek adatkezeléséért a VOSZ nem vállal felelősséget. A VOSZ tájékoztatja a VOSZ Piactér szolgáltatás felhasználóit, hogy amennyiben a felhasználói fiókja törlésre kerül, az nem eredményezi a
harmadik felek által kezelt személyes adatok törlését.

6. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
- személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
- helyesbítéshez való jog
- adatkezelés korlátozása,
- törléshez való jog,
- hordozhatósághoz való jog,
- tiltakozáshoz való jog,
- hozzájárulás visszavonási joga.
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren
kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az
azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email
fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a
panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

6

A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott
adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy amennyiben az
adatkezeléshez a hozzájárulást visszavonja, úgy a továbbiakban a VOSZ Piactér szolgáltatást nem tudja
igénybe venni.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy: - a kezelt személyes
adatokhoz hozzáférést kapjon és
- a következő információkról tájékoztassuk:
o az adatkezelés céljai;
o o az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
o információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
o az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; o a felügyeleti hatósághoz címzett
panasz benyújtásának joga;
o ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és
Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat,
ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás
teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben
juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az
adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog.
Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes
adatokat.

7

Adatkezelés korlátozásához való jog.
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az
ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazzunk;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez
esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön
jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3
munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog.
Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat,
ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy
kezeltük;
- Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
(azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
- a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.
Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely
fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön
kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

8

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a
számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé
követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése
van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább,
kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes
hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat
gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön
rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában
más adatkezelő számára továbbítsuk.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy
nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése
érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását
kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

7. Adatbiztonság
Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és
technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson,
illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az
adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.
Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő
incidensekről tájékoztatjuk Önt.

9

8. Egyéb rendelkezések
Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő
módon módosítsuk.
Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés
céljáról és az alábbi információkról:
- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam
meghatározásának szempontjairól;
- azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés
esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy
szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog
biztosítását;
- hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor
visszavonhatja,
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
- arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes
adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása;
- az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást
is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető
információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható
következményekkel bír.
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás,
az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. szeptember 01. napjától érvényes.